Medical treatment Guide 환자중심의 안전하고 편리한 진료를 위해 노력합니다.

SERVICES FOR FOREIGNERS

 • ENGLISH
 • VIETNAMESE
  • Giới thiệu về Bệnh viện
  • 海外医疗办事
  • phòng khám chính
  • vị trí bệnh viện
 • CHINESE

의료진소개

진료시간표

시화웹진

VIETNAMESE

사진

提供专门化服务的最优化的空间
世上说明最详细的医院

始华医院作为地区医疗机构,从1998年创院以来,20年间一直为大家提供优质的医疗服务。2011年7月医疗复合去新建以后,开创了各科的专科诊疗中心。并在2013年2月,成为了始兴市唯一的通过保健福利部的医疗机构认证评价的医院,为您提够更优质的服务。

始华医院拥有先进的设备和8个专科中心,14个诊疗科室。为了成为您健康的基地,在为您提供更专业化的医疗服务,保护您宝贵的生命等各方面做着不懈的努力。

연락처
TEL 031)8041-5722, 5888, 5889
FAX 031)8041-5723